STATUTUL SOCIETATII DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE DIN ROMANIA

(Astfel cum a fost modificat prin Hotararea Adunarii Generale din 22 octombrie 2002, cu ocazia celui de al XIII-lea Congres National cu participare internationala, Bucuresti, Cercul National Militar)

DISPOZITII GENERALE

1.1 Societatea de Obstetrica si Ginecologie din Romania este o organizatie stiintifica si profesionala a medicilor ginecologi-obstetricieni si perinatologi, ca si a altor specialisti care lucreaza in domeniul ginecologiei, obstetricii, perinatologiei si a stiintelor adiacente.
1.2 Scopul societatii de obstetrica si ginecologie este:

1.2.1 Promovarea unui climat stiintific la nivel mondial de cercetare, invatamant si activitate curativo – profilactica;
1.2.2 Crearea unui climat in care la aprecierea profesionala sa aiba o mare importanta lucrarile stiintifice publicate sau comunicate in tara si strainatate;
1.2.3 Dezvoltarea initiativei creatoare a membrilor societatii de obstetrica siginecologie pentru: ridicarea nivelului calitativ al cercetarii stiintifice, atat a celei cu caracter fundamental, cat si a celei cu caracter aplicativ; contributia la continua imbunatatire a starii de sanatate a populatiei feminine in general, a femeii gravide si a produsului ei de conceptie in special.
1.2.4 Asigurarea unei stranse conlucrari cu profesionistii conexati specialitatii, afiliati societatilor de profil: pentru probleme de peristaza : psihologi, juristi, sociologi, demografi, economisti, etc. pentru probleme medico.biologice: imunologi, geneticieni, biochimisti,biofizicieni, histologi,.farmacologi, endocrinologi, oncologi, etc.
1.2.5 Asigurarea unei largi colaborari cu organizatiile stiintifice similare internationale sau cu societati similare;

1.3 Societatea de Obstetrica si Ginecologie, pentru indeplinirea acestor deziderate isi propune urmatoarele:

1.3.1 Organizarea de manifestari stiintifice (congrese, conferinte, consfatuiri, simpozioane, mese rotunde, ateliere cu grupuri de experti, sedinte de comunicari si referate),nationale, judetene, interjudetene;
1.3.2 Organizarea de sesiuni stiintifice (zile medicale) pentru realizarea unui schimb de expereienta intre parteneri romani si straini, pe probleme ad-hoc;
1.3.3 Afilierea la organizatii stiintifice internationale;
1.3.4 Stimularea activitatii stiintifice prin acordarea de premii si evidentieri, propuneri pentru acordarea de burse si trimiteri la manifestarile stiintifice internationale.

ORGANIZARE

2.1. Societeatea de Obstetrica si Ginecologie este o organizatie autonoma,stiintifica si profesionala a specialistilor din Romania care activeaza in domeniul ginecologiei,obstetricii,perinatologiei, ca si a stiintelor medico-biologice,pshiho-socio-economice care au conexiuni cu aceasta.
2.2. Societatea este condusa de un Presedinte si un Primvicepresedinte care se aleg la 4 ani, prin vot secret.Acestia isi indeplinesc mandaatul in aceasta forma pe o perioada de 2 ani cand, cu ocazia Conferintei Nationale, actualul primvicepresedinte devine automat presedintele societatii iar presedintele isi continua activitatea in calitate de primvicepresedinte.

Organele de conducere ale societatii sunt urmatoarele:

a) Comitetul Executiv, format din presedinte,primvicepresedinte, 6-8 vicepresedinti alesi pe zone geografice, prin vot deschis sau secret la 4 ani, cu ocazia adunarii generale, un secretar, un secretar adjunct si un trezorier. Din comitetul executiv fac parte si ultimii doi presedinti ai societatii, in calitate de vicepresedinti.
b) Biroul Executiv, format din presedintele societatii,primvicepresedintele societatii, presedintii anteriori,secretarul,secretarul adjunct si trezorierul.
Biroul se alege prin vot secret, la 4 ani.
Secretarul si trezorierul se aleg pentru doua sesiuni.
Biroul e xecutiv rezolva problemele curente, urmareste indeplinirea activitatilor propuse,exercitand drepturile si indatoririle comitetului executiv (intre convocarile acestuia), pe care il reprezinta in toate imprejurarile.
Membri biroului executiv reprezinta societatea de obstetrica si ginecologie in tara si in strainatate.
c) Comitetul Stiintific, format din presedintele societatiii, primvicepresedintele societeatii si presedintii in functie ai societatilor fiice.Acesta are rolul coordonarii mai stranse a intregii activitati stiintifice in domeniul ginecologiei si obstetriciii, fiind liantul care asigura legatura, unitatea si continuitatea intre toate subspecialitatile din domeniu.

2.3. Comitetele de conducere ale Societatii de Obstetrica si Ginecologie se intrunesc de unu sau doua ori pe an, de preferinta cu ocazia Conferintei Nationale, stabilesc de comun acord planul manifestarilor stiintifice pentru etapa urmatoare.
2.4. In teritoriu, la dorinta membrilor societatii, se pot organiza filiale locale, sub indrumarea vicepresedintelui de zona, aceasta constituind un factor de crestere a participarii la activitatea societatii de obstetrica si ginecologie.
2.5. Comitetul Executiv al Societatii de Obstetrica si Ginecologie are urmatoarele atributii:

– organizeaza si indruma activitatea Societatii de Obstetrica si Ginecologie;
– intocmeste planul de activitate al Societatii de Obstetrica si Ginecologie, pe care il face cunoscut tuturor membrilor societatii cu ocazia Congreselor Nationale, organizate la 4 ani;
– organizeaza la 4 ani Congresul National si anual cate o Conferinta Nationala.Planul acestor consfatuiri (problematica,localitatea de desfasurare,etc.) se supune aprobarii participantilor la congresele nationale;
– organizeaza impreuna cu societati similare din strainatate “zilele medicale de obstetrica si ginecologie”, cu problematica aleasa in comun, reciprocitate intre tara noastra si tara de colaborare si periodicitate in consens;
– indruma si controleaza activitatea stiintifica a revistei de specialitate si se preocupa de publicatiile neperiodice de specialitate;
– stabileste legaturi stiintifice in probleme de specialitate cu Federatia Internationala de Obstetrica si Ginecologie, precum si cu societati similare;
– propune candidati pentru functiile de conducere ale organismelor internationale;
– propune delegatii oficiali ai societatii la manifestarile stiintifice din strainatate;
– acorda calitatea de MEMBRU DE ONOARE al Societatii de Obstetrica si Ginecologie din Romania unor personalitati proeminente din tara si din strainatate;
– aproba si administreaza donatiile facute societatii de persoane particulare sau institutii din tara si din strainatate;
– aproba evidentierea activitatii deosebite a unor membri in cadrul societatii;
– pentru probleme deosebite ale specialitatii, stabileste concursuri, lucrarea cea mai buna fiind premiata din fonduri constituite ad-hoc, fie din donatii, acceptandu-se ca premiul sa primeasca numele donatorului, fie din fonduri proprii;
– desemneaza membrii in grupurile de experti constituite in tara sau strainatate;
– stabileste schimburi de publicatii de specialitate cu societeati similare din strainatate;
– face abonamente si achizitioneaza publicatii de specialitate din tara si strainatate, constituind biblioteca societatii.

2.6. Publicatiile societatii pot fi reviste de specialitate,volume editate cu ocazia manifestarilor stiintifice,etc
Revista societatii de obstetrica si ginecologie este “OBSTETRICA SI GINECOLOGIA”, coordonata de Birolul Executiv, Comitetul Executiv si Comitetul Stiintific al societatii.
Revista este condusa de un Colegiu de Redactie format din :

– Presedintele colegiului de redactie;
– Secretarul stiintific;
– Trei secretari de redactie.

In colegiul de redactie pot fi cooptate personalitati straine din domeniul specialitatii.
Ca organe consultative, colegiul de redactie are un Comitet Stiintific Consultativ, alcatuit din personalitati proeminente ale vietii medicale de specialitate, din tara sau strainatate, si un Comitet de Responsabili Stiintifici pe compaartimente de patologie, cuprinzand personalitatile cele mai prestigioase in domeniile respective.
Componenta Colegiului de Redactie si a organelor consultative poate fi schimbata la interval de 4 ani.
Publicatiile societatii de obstetrica si ginecologie se fac sub responsabilitatea:

– Presedintelui colegiului de redactie si a Secretarului stiintific;
– Presedintelui comitetului de organizare a manifestarii stiintifice, pentru publicatiile congreselor sau conferintelor.

MEMBRI SOCIETATII

3.1. Membri societatii sunt cetateni romani sau straini care recunosc prevederile statutului.
3.2. Calitatea de “membru de onoare” sau “presedinte de onoare” se acorda membrilor cu o indelungata si apreciata activitate in domeniu, in tara si in strainatate..
3.3. Cotizatia anuala este de 500.000 lei,putand fi schimbata prin hotararea Biroului Executiv.

DREPTURILE SI INDATORIRILE MEMBRILOR SOCIETATII DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE

4.1. Drepturile membrilor societatii de obstetrica si ginecologie sunt urmatoarele:

4.1.1. Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Societatii si Revistei de Obstetrica si Ginecologie;
4.1.2. Sa participe la toate manifestarile societatii de obsteterica si ginecologie, sa-si exprime opiniile si sa faca propuneri in toate privintele care privesc activitatea societatii;
4.1.3. Sa beneficieze de reducerei de taxe la manifestarile stiintifice nationale sau internationale, in situatia in care Societatea de Obstetrica si Ginecologie din Romania este afiliata la Forul Stiintific iInternational care organizeaza manifestarea.
4.1.4. Sa participe la dezbateri si sa aleaga conducerea societatii de obstetrica si ginecologie;
4.1.5. Sa faca parte din grupuri de experti ai Societatii de Obstetrica si Ginecologie din Romania;
4.1.6. Sa fie trimisi ca reprezentanti ai Societatii de Obstetrica si Ginecologie la manifestari stiintifice;
4.1.7. Sa publice articole,recenzii,referate,dari de seama, in revista de obstetrica si ginecologie si sa prezinte rapoarte,comunicari la manifestarile stiintifice;
4.1.8. Sa li se acorde premii sau distinctii pentru activitatea stiintifica deosebita sau lucrari deosebit de valoroase. Pentru recunoasterea si recompensarea activitatii meritorii a unor sefi de maternitati, la sfarsitul carierei acestora, se poate acorda “DIPLOMA DE EXCELENTA PENTRU INTREAGA ACTIVITATE DEPUSa IN SPECIALITATEA OBSTETRICA SI GINECOLOGIE”. Aceasta se acorda la propunerea filialelor, a vicepresedintilor de zona sau a conducatorilor institutiei sanitare in care cel propus si-a desfasurat activitatea, in urma aprobarii de catre Comitetul Executiv al Societatii de Obstetrica si Ginecologie.
4.1.9. Membri de onoare, pe langa drepturile anterior mentionate pot fi alesi si Presedinti de Onoare ai societatii sau congreselor pe care le organizeaza.

4.2. Indatoririle membrilor societatii de obstetrica si ginecologie sunt :

4.2.1. Sa participe la activitatea Societatii de Obstetrica si Ginecologie si a revistei “Obstetrica si Ginecologia” prin publicatii si comunicari;
4.2.2. Sa sprijine societatea de obstetrica si ginecologie si revista “Obstetrica si Ginecologia” in toate activitatile intreprinse;
4.2.3. Sa fie exemplu de comportare deontologica;
4.2.4. Sa indeplineasca constiincios sarcinile;
4.2.5. Sa achite cotizatia la termenele fixate

PIERDEREA SI DOBANDIREA CALITATII DE MEMBRU

5.1. Calitatea de membru al societatii de obstetrica si ginecologie se retrage prin hotararea Biroului Executiv in caz de:

– abateri grave de la conduita morala sau profesionala;
– neachitarea cotizatiei timp de un an;

5.2. Retragerea calitatii de membru se anunta in sedintele publice ale filialelor si se poaate publica in revista de obstetrica si ginecologie.
5.3. Redobandirea calitatii de membru se poate obtine :

– in urma recomandarii a doi membri, reprezentanti locali ai societeatii de obstetrica si ginecologie;
– in urma aprobarii cererii de reinscriere de catre Biroul Executiv al Societatii de Obstetrica si Ginecologie;
– dupa achitarea restantelor de cotizatie si a noii taxe de inscriere.

DISPOZITII FINALE
6.1. Veniturile societatii provin din :

– taxa de inscriere ;
– cotizatia anuala;
– taxe de paarticipare la manifestari stiintifice;
– abonamente la reviste;
– donatii, subventii.

6.2. Tematica lucrarilor pentru concursuri, ca si valoarea premiilor vor fi stabilite de Comitetul Executiv al societatii de obstetrica si ginecologie .
6.3. Lucrarea premiata, cat si premiul vor fi stabilite cu unanimitate de voturi de catre Comitetul Societatii de Obstetrica si Ginecologie.

Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!